หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕
โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕

admin thai
2018-08-22 15:01:59


โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕

          วันศุกร์ที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การประกวดร้องเพลงภาษาจีน การประกวดคัดลายมือภาษาจีน และการประกวดจัดป้ายนิทรรศการ ซึ่งมี Prof Dr Li Yin Sheng คณบดีคณะวรรณคดี จากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนในครั้งนี้ด้วย และมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยรังสิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

          สำหรับโครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีนนี้ สาขาวิชาภาษาจีนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ และการแก้ปัญหาด้วยภาษาจีนซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกบุคลิกภาพที่ดีในที่สาธารณะ รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ภาษาจีน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติด้านวิชาการและบุคลิกภาพควบคู่กัน

อ่านเพิ่มเติม....pdf